▼ JimiDARK

Những video, series video hướng dẫn miễn phí được làm bởi JimiDARK. Hy vọng một đất nước Việt Nam với có thể phát triển Công Nghệ Thông Tin mạnh hơn...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2012/06/26 14:37:12

▼ JavaScript cơ bản

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/11 07:45:06

▼ PHP cơ bản

Những video hướng dẫn cơ bản về ngôn ngữ lập trình web phía máy chủ PHP. Hướng dẫn sử dụng các từ khóa, các hàm,...trong PHP. Kế đến, tìm hiểu cách...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2014/01/10 21:47:28

▼ [Preview] Khóa học HTML và Xây dựng website tin tức với CSS và JavaScript

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/08/31 17:34:38

▼ [Develop] JavaScript Basic (JimiDark)

channelTitle: Total Training Vietnam
publishedAt: 2015/12/14 00:15:21

▼ Jimi Dark

channelTitle: Jimi Dark
publishedAt: 2016/01/26 09:48:48

▼ Yo soy jimi dark

Hola darks.

channelTitle: Jimi Dark
publishedAt: 2016/01/27 07:46:09

▼ [Object Pascal] Bài 30: Các hàm thao tác với chuỗi ký tự (phần 1)

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:48:37

▼ [Object Pascal] Bài 17: Hàm Format

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:15

▼ [Develop] PHP Basic (JimiDark)

channelTitle: Total Training Vietnam
publishedAt: 2015/12/14 00:20:39

▼ JavaScript cơ bản bài 4: Kiểu dữ liệu

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/11 08:12:03

▼ PHP cơ bản bài 9: echo/print mã html 1

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/15 08:55:55

▼ [Object Pascal] Bài 26: Gọi món ăn (Thực hành)

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:48:51

▼ JavaScript cơ bản bài 1: Giới thiệu JavaScript

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/11 02:10:56

▼ [Object Pascal] Bài 2: Write WriteLn ReadLn

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:18:28

▼ PHP cơ bản bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ PHP phần 1

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2014/01/10 17:53:03

▼ Week 3, continued Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về

Học lập trình Android A-Z. Khóa Học Android Tại Trung Tâm: http://khoapham.vn/khoa-hoc-lap-trinh-android.html -------- Nội dung học: --…(YouTubeで読む)

channelTitle: Caitlin Swanson
publishedAt: 2017/11/08 09:41:38

▼ JavaScript cơ bản bài 7: Hàm

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/13 16:21:25

▼ [Object Pascal] Bài 7: Hàm Low, High, SizeOf

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:38

▼ [Object Pascal] Bài 29: Chuỗi ký tự

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:48:42

▼ PHP cơ bản bài 5: Cấu hình Web Server phần 2

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/14 08:41:23

▼ Bài giảng 67: Trang trí một trang HTML sử dụng CSS

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/08/31 16:15:20

▼ JavaScript cơ bản bài 23: Bắt sự kiện (Event Handlers)

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/11/28 18:05:48

▼ PHP cơ bản bài 3: Biến và chú thích

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2014/04/03 22:57:30

▼ [Object Pascal] Bài 12: Câu lệnh điều kiện If Else (phần 1)

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:51