▼ JimiDARK

Những video, series video hướng dẫn miễn phí được làm bởi JimiDARK. Hy vọng một đất nước Việt Nam với có thể phát triển Công Nghệ Thông Tin mạnh hơn.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2012/06/26 14:37:12

▼ JavaScript cơ bản

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/11 07:45:06

▼ PHP cơ bản

Những video hướng dẫn cơ bản về ngôn ngữ lập trình web phía máy chủ PHP. Hướng dẫn sử dụng các từ khóa, các hàm,...trong PHP. Kế đến, tìm hiểu cách...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2014/01/10 21:47:28

▼ jimi Dark

channelTitle: jimi Dark
publishedAt: 2010/06/20 15:40:23

▼ [Develop] JavaScript Basic (JimiDark)

channelTitle: Total Training Vietnam
publishedAt: 2015/12/14 00:15:21

▼ Jimi Dark

channelTitle: Jimi Dark
publishedAt: 2016/01/26 09:48:48

▼ [Develop] PHP Basic (JimiDark)

channelTitle: Total Training Vietnam
publishedAt: 2015/12/14 00:20:39

▼ Yo soy jimi dark

Hola darks.

channelTitle: Jimi Dark
publishedAt: 2016/01/27 07:46:09

▼ Bài giảng 72: Thêm sự kiện cho các thành phần DOM

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/08/31 16:24:25

▼ [Object Pascal] Bài 26: Gọi món ăn (Thực hành)

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:48:51

▼ [Object Pascal] Bài 20: Tính điểm (Thực hành)

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:06

▼ PHP cơ bản bài 18: biểu thức so sánh

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/19 23:00:55

▼ [Object Pascal] Bài 10: Bảng cửu chương (Thực hành)

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:45

▼ JavaScript cơ bản bài 10: Ứng dụng tính toán đơn giản phần 2

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/13 19:29:05

▼ [Object Pascal] Bài 22: Vòng lặp For

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:01

▼ PHP cơ bản bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ PHP phần 1

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2014/01/10 17:53:03

▼ [Object Pascal] Bài 23: Bảng cửu chương sử dụng vòng lặp For (Thực hành)

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:48:58

▼ JavaScript cơ bản bài 39: Truy cập các phần tử form (DOM)

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/12/11 22:55:12

▼ JavaScript cơ bản bài 7: Hàm

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/13 16:21:25

▼ JavaScript cơ bản bài 6: Ôn tập

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/13 15:25:39

▼ JavaScript cơ bản bài cuối: Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu vào

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/12/11 23:10:58

▼ JavaScript cơ bản bài 12: Biến toàn cục & Biến cục bộ

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/13 20:44:08

▼ JavaScript cơ bản bài 9: Hàm với nhiều tham số

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/13 17:30:54

▼ JavaScript cơ bản bài 3: Biến

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/11 03:28:27

▼ [Object Pascal] Bài 3: Ví dụ về hàm Write WriteLn

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:23