▼ JimiDARK

Những video, series video hướng dẫn miễn phí được làm bởi JimiDARK. Hy vọng một đất nước Việt Nam với có thể phát triển Công Nghệ Thông Tin mạnh hơn.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2012/06/26 14:37:12

▼ PHP cơ bản

Những video hướng dẫn cơ bản về ngôn ngữ lập trình web phía máy chủ PHP. Hướng dẫn sử dụng các từ khóa, các hàm,...trong PHP. Kế đến, tìm hiểu cách...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2014/01/10 21:47:28

▼ JavaScript cơ bản

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/11 07:45:06

▼ [Develop] JavaScript Basic (JimiDark)

channelTitle: Total Training Vietnam
publishedAt: 2015/12/14 00:15:21

▼ [Develop] PHP Basic (JimiDark)

channelTitle: Total Training Vietnam
publishedAt: 2015/12/14 00:20:39

▼ Jimi Dark

channelTitle: Jimi Dark
publishedAt: 2016/01/26 09:48:48

▼ jimi Dark

channelTitle: jimi Dark
publishedAt: 2010/06/20 15:40:23

▼ Yo soy jimi dark

Hola darks.

channelTitle: Jimi Dark
publishedAt: 2016/01/27 07:46:09

▼ [Object Pascal] Bài 27: Vòng lặp While

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:48:48

▼ [Object Pascal] Bài 5: Biến (phần 2)

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:32

▼ [Object Pascal] Bài 24: Vòng lặp For giảm

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:48:55

▼ [Object Pascal] Bài 17: Hàm Format

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:15

▼ PHP cơ bản bài 22: vòng lặp do while

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/19 23:05:44

▼ PHP cơ bản bài 13: biểu thức điều kiện if else

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/15 09:01:40

▼ [Object Pascal] Bài 2: Write WriteLn ReadLn

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:18:28

▼ PHP cơ bản bài 18: biểu thức so sánh

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/19 23:00:55

▼ JavaScript cơ bản bài cuối: Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu vào

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/12/11 23:10:58

▼ PHP cơ bản bài 10: echo/print mã html 2

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/15 08:56:12

▼ JavaScript cơ bản bài 10: Ứng dụng tính toán đơn giản phần 2

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/13 19:29:05

▼ [Object Pascal] Bài 22: Vòng lặp For

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:01

▼ PHP cơ bản bài 5: Cấu hình Web Server phần 2

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/14 08:41:23

▼ PHP cơ bản bài 21: hàm die và exit

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/19 23:04:36

▼ JavaScript cơ bản bài 6: Ôn tập

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/13 15:25:39

▼ JavaScript cơ bản bài 11: Gọi hàm từ hàm khác

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/13 20:20:16

▼ [Object Pascal] Bài 20: Tính điểm (Thực hành)

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:06