▼ JimiDARK

Những video, series video hướng dẫn miễn phí được làm bởi JimiDARK. Hy vọng một đất nước Việt Nam với có thể phát triển Công Nghệ Thông Tin mạnh hơn.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2012/06/26 14:37:12

▼ JavaScript cơ bản

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/11 07:45:06

▼ PHP cơ bản

Những video hướng dẫn cơ bản về ngôn ngữ lập trình web phía máy chủ PHP. Hướng dẫn sử dụng các từ khóa, các hàm,...trong PHP. Kế đến, tìm hiểu cách...

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2014/01/10 21:47:28

▼ [Develop] JavaScript Basic (JimiDark)

channelTitle: Total Training Vietnam
publishedAt: 2015/12/14 00:15:21

▼ [Develop] PHP Basic (JimiDark)

channelTitle: Total Training Vietnam
publishedAt: 2015/12/14 00:20:39

▼ jimi Dark

channelTitle: jimi Dark
publishedAt: 2010/06/20 15:40:23

▼ Jimi Dark

channelTitle: Jimi Dark
publishedAt: 2016/01/26 09:48:48

▼ Yo soy jimi dark

Hola darks.

channelTitle: Jimi Dark
publishedAt: 2016/01/27 07:46:09

▼ Bài giảng 72: Thêm sự kiện cho các thành phần DOM

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/08/31 16:24:25

▼ Bài giảng 23: Hướng dẫn làm bài tập: Thiết lập nội dung cho một trang HTML

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/08/31 16:08:56

▼ [Preview] Khóa học HTML và Xây dựng website tin tức với CSS và JavaScript

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/08/31 17:34:38

▼ [Object Pascal] Bài 26: Gọi món ăn (Thực hành)

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:48:51

▼ PHP cơ bản bài 21: hàm die và exit

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/19 23:04:36

▼ PHP cơ bản bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ PHP phần 2

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2014/01/10 18:03:46

▼ Bài giảng 8: Cài đặt công cụ cần thiết

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/08/31 17:31:24

▼ PHP cơ bản bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ PHP phần 1

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2014/01/10 17:53:03

▼ [Object Pascal] Bài 3: Ví dụ về hàm Write WriteLn

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:23

▼ JavaScript cơ bản bài 3: Biến

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/11 03:28:27

▼ [Object Pascal] Bài 15: Toán tử quan hệ

Source code: https://github.com/jimidark/object-pascal/ Các bạn chọn Clone or Dowload, xong chọn Download Zip để tải toàn bộ về nhé! Mọi ý kiến…(YouTubeで読む)

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2016/05/15 22:49:21

▼ JavaScript cơ bản bài 9: Hàm với nhiều tham số

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/10/13 17:30:54

▼ JavaScript cơ bản bài 23: Bắt sự kiện (Event Handlers)

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2013/11/28 18:05:48

▼ PHP cơ bản bài 7: Định dạng code (Indentation)

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/14 08:41:24

▼ PHP cơ bản bài 24: vòng lặp for

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/19 23:07:39

▼ PHP cơ bản bài 3: Biến và chú thích

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2014/04/03 22:57:30

▼ PHP cơ bản bài 5: Cấu hình Web Server phần 2

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh về chất lượng cũng như nội dung video xin gửi thư về hòm thư: Email: jimi.dark@gmail.com hoặc có thể Comment trực tiếp dưới.

channelTitle: JimiDARK
publishedAt: 2015/05/14 08:41:23